Obchodné podmienky, používanie web stránok a reklamačný poriadok

Tieto podmienky predstavujú obchodné podmienky (ďalej len „OP“) Realitnej kancelárie Real Deluxe Living (ďalej len „Realitná kancelária alebo RK“), ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Sirelux spol. s  r. o. (ďalej len „Sirelux“)  so sídlom  na  Seberíniho 21 , 821 03 v Bratislave , IČO: 44 693 249, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka č.: 57724/B, na základe ktorých táto spoločnosť poskytuje svoje služby.

I.
Všeobecné ustanovenia

OP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi realitnej kancelárie a tretími osobami (záujemcami). OP platia pre všetky uzatvorené obchodné prípady, pokiaľ nie sú v danom (konkrétnom) obchodnom prípade výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní. Predmetom OP sú ponúkané realitné služby a produkty realitnej kancelárie, úprava vzájomných vzťahov medzi realitnou kanceláriou a jej zmluvnými partnermi, odstúpenie od zmluvy a stanovenie zodpovednosti za škodu. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené v „OP“ sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení, a to podľa toho, či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.

Realitná kancelária  je len sprostredkovateľom a naša webová stránka slúži ako kontaktné miesto všetkých, ktorí voľné nehnuteľnosti ponúkajú a ktorí voľné nehnuteľnosti hľadajú. Realitná kancelária nie je prenajímateľom ani majiteľom nehnuteľností. Každý prenájom alebo predaj bude vymedzený zmluvou uzatvorenou medzi prenajímateľom a nájomcom, resp. kupujúcim a predávajúcim, a zodpovednosť za obsah a uzatvorenie nájomnej alebo kúpnej zmluvy nesú iba prenajímateľ a nájomca, resp. kupujúci a predávajúci.  sa zúčastňuje rokovaní o nájomnej/kúpnej zmluve iba ako sprostredkovateľ nájmu/kúpy nehnuteľnosti a nenesie zodpovednosť za obsah zmluvy, jej uzavretie ani za plnenie zmluvy zmluvnými stranami.  Realitná kancelária Real Deluxe Living ani je správca čiže spoločnosť Sirelux  nenesú zodpovednosť v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré môžu prípadne na základe týchto zmlúv vzniknúť.

Nájomca/kupujúci si je vedomý a súhlasí s tým, že Realitná kancelária uverejňuje dostupné informácie, o ktorých sa podľa svojho najlepšieho vedomia domnieva, že sú v čase ich uvedenia na webových stránkach voľné a zodpovedajú zverejnenému popisu, a snaží sa, aby informácie zverejnené na jej webových stránkach boli čo najpresnejšie, ale neručí za to, že nehnuteľnosť, do ktorej sa nájomca nasťahuje, bude presne zodpovedať obrázku alebo popisu uvedenému na webových stránkach. Vzhľadom na charakter trhu s nehnuteľnosťami na prenájom a predaj nemusia už byť niektoré uvedené ponuky voľné alebo môže dôjsť k zmene podmienok prenájmu/predaja (cena, vybavenie). Nájomca si je výslovne vedomý skutočnosti a súhlasí s tým, že spoločnosť Sirelux sa spolieha výhradne na informácie poskytnuté vlastníkmi nehnuteľností o nehnuteľnostiach uvedených na webových stránkach a že na presnosť popisov nehnuteľností, ktoré sa objavia na jej webových stránkach, neposkytuje žiadnu záruku. Všetky informácie týkajúce sa nehnuteľností uvedené na webových stránkach pochádzajú zo zdrojov, ktoré spoločnosť považuje za spoľahlivé, a fotografie, popisy a informácie o týchto nehnuteľnostiach zodpovedajú stavu, kedy bola fotografia zhotovená alebo doručená Realitnej kancelárii.

II.
Predmet činnosti realitnej kancelárie

Realitná kancelária Real Deluxe Living vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať pre klienta príležitosť na uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť realitnej kancelárii dohodnutú odmenu. Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou osobou– nepodnikateľom sa spravuje ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou alebo právnickou osobou– podnikateľom sa spravuje ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

III.
Výška odmeny sprostredkovateľa

V prípade sprostredkovania dlhodobého nájmu/prenájmu (12 a viac mesiacov)je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne dohodnutého jednomesačného nájmu v prípade sprostredkovania nájmu na dobu kratšiu ako 5 rokov. V prípade sprostredkovania nájmu na obdobie dlhšie ako 5 rokov je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne dohodnutých dvoch mesačných nájmov.

Rezervácia prenájmu nehnuteľnosti sa vykonáva uhradením rezervačného poplatku vo výške 1 mesačného nájomného. Po sprostredkovaní príležitosti nájmu sa z vyššie uvedeného rezervačného poplatku stane provízia za sprostredkovanie nájmu, ktorú si Realitná kancelária  ponecháva ako odmenu za sprostredkovanie príležitosti nájmu.

V prípade sprostredkovania krátkodobého nájmu/prenájmu (menej ako 12 mesiacov) je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške 15 % z celkového objemu nájomného (ale nie viac ako 1 mesačné nájomné ), na ktorý je nájomná zmluva uzatvorená.

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo nárokovať si odmenu od oboch zmluvných strán (prenajímateľ/nájomca).

V prípade sprostredkovania kúpy/predaja nehnuteľnosti je bežná odmena sprostredkovateľa 3 % z konečnej kúpnej ceny nehnuteľnosti, minimálne  však vo výške  3 000 EUR. Výšku odmeny je možné dohodnúť aj inak, nesmie však klesnúť pod minimálnu výšku odmeny pre sprostredkovateľa.

Nárok na odmenu vzniká realitnej kancelárii dňom podpisu nájomnej zmluvy, odovzdaním kľúčov od prenajímanej nehnuteľnosti záujemcovi, nasťahovaním sa záujemcu do prenajatej nehnuteľnosti alebo vkladom nehnuteľnosti do Katastra nehnuteľností, ktorú sprostredkovala realitná kancelária na základe sprostredkovateľskej zmluvy, ústnej alebo písomnej dohody alebo objednávky uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom. Klient môže uhradiť odmenu bezhotovostným platobným stykom, alebo v hotovosti do rúk oprávnenej osoby realitnej kancelárie na základe vystaveného daňového dokladu.

IV.
Práva a povinnosti

Realitná kancelária sa zaväzuje:

Pri svojej činnosti pre klienta postupovať s odbornou starostlivosťou s dodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky. Bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí zmluvy o prevode vlastníctva, resp. zmluvy o nájme nehnuteľnosti. Propagovať ponúkanú nehnuteľnosť spôsobom dohodnutým s klientom. Získavať potrebné informácie a podklady súvisiace s kúpou/predajom, resp. prenájmom predmetnej nehnuteľnosti.

Klient sa zaväzuje:

Poskytnúť realitnej kancelárii potrebnú súčinnosť na účely realizácie predmetu uzavretých zmlúv. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany klienta môže realitná kancelária požadovať náhradu vniknutých nákladov a tiež náhradu vzniknutej škody. Oznamovať realitnej kancelárii dôležité zmeny týkajúce sa predmetnej nehnuteľnosti, najmä zmenu ceny, neaktuálnosť ponuky a iné. Na požiadanie predložiť dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie klienta disponovať s predmetnou nehnuteľnosťou. Klient sa tiež zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú odmenu realitnej kancelárii.

V.
Obmedzenie zodpovednosti

Realitná kancelária  Real Deluxe Living nezodpovedá za plnenie nájomnej/kúpnej zmluvy nájomcom a prenajímateľom, resp. kupujúcim a predávajúcim. Všetky ostatné záruky, podmienky, či už výslovné alebo implicitné, vyplývajúce zo zákona alebo inak, sa v rozsahu prípustnom právnymi predpismi vylučujú. Spoločnosť Sirelux , ako majiteľ realitnej kancelárie Real Deluxe Living nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame ani následné škody, ku ktorým by mohlo dôjsť v súvislosti s ubytovaním alebo z iných dôvodov, ktoré nemôže nijako ovplyvniť. Za týchto okolností nie sme povinní platiť žiadne náhrady škody a nezodpovedáme ani za akékoľvek ujmy či výdavky, ktoré by mohol nájomca/kupujúci utrpieť v dôsledku okolností, ktoré nemôžeme nijako ovplyvniť.

Reklamačný poriadok Sirelux spol. s r.o.

Sirelux spol. s  r. o. , Seberíniho 21, 821 03 Bratislava,  IČO 44 693 249 , DIČ: 2022800131

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sro, vložka č. 57724/B , ako výhradný majiteľ realitnej kancelárie Real Deluxe Living (ďalej len “Realitná kancelária” alebo len “RK”) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu  písomne listom na adresu Realitnej kancelárie, alebo  e-mailom na adresu: info@realdeluxe.sk

Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.

Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu: office@realdeluxe.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.

Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: office@realdeluxe.sk

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

presné označenie Realitnej kancelárie,

úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,

vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_…

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.122/2013 Z.z. V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pokračovaním v komunikácii so spoločnosťou Sirelux spol. s r.o. a Realitnou kanceláriou Real Deluxe Living  týmto dávate súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov, súvisiacich so zmluvnou dokumentáciou RK a s hľadaním/ponukou nehnuteľností, zároveň informácie, ktoré poskytujete týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujete, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť použité výlučne pre účely spracovania zmluvnej dokumentácie a pre účely databázy klientov hľadajúcich/ponúkajúcich vhodné nehnuteľnosti. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.