Ochrana osobných údajov.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov.

Vlastníkom tejto webovej stránky www.realdeluxe.sk (ďalej len „Stránky“) je spoločnosť Sirelux spol. s r. o. (ďalej len „ Sirelux“ alebo „Správca“) ako správca a výhradný majiteľ realitnej kancelárie  Real Deluxe Living (ďalej len “Real Deluxe” alebo “RK”) so sídlom: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 2, IČO: 44693249, DIČ: 2022800131, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I., oddiel  Sro,vložka č.: 57724/B

Spoločnosť  Sirelux  prehlasuje, že všetky osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „Osobné údaje“) sú považované za prísne dôverné a sú v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečnosoť Vašich Osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane preto venujeme náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania a ochrany osobných údajov by sme Vás chceli informovať o tom, aké Osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Zákazník nám poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne spracovania Osobných údajov alebo Stránok, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: info@realdeluxe.sk

Spracovanie osobných údajov

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spůsobom, profesionálne a citlivo. Vaše údaje môže Správca spracovávať, aby splnil svoje právne povinnosti, zlepšil svoje služby, alebo keď obdrží  Váš súhlas s takýmto spracovaním.

Spracovanie osobých údajov podlieha Nariadeniu GDPR = NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 zo dňa 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb  v súvislosti so spracovaním  osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.

Všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany Správcu, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou.

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali.

Ak si neželáte dostávať e-maily s našimi akciami a ponukami, o ktoré ste nás požiadali, stačí nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom.

Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie objednávok resp. našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo telefonicky.

Na základe súhlasu vydaného odoslaním vyplneného kontaktného či registračného webového formulára spracovávame ako správca osobných údajov o zákazníkoch nasledujúce Osobné údaje zákazníka:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,

Na základe súhlasu zákazníka, ku spracovaniu podkladov a k vypracovaniu zmlúv ako sú sprostredkovateľská zmluva, kúpno-predajná zmluva a iné zmluvy potrebné k predaju a prenájmu nehnuteľnosti, fakturačné údaje, spracovávame osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom a to v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, podpis, trvalé bydlisko, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mailová adresa, štátna príslušnosť, čísla dokladov totožnosti.

Ďalej spracovávame tieto Osobné údaje:

 • údaje z e-mailovej komunikácie medzi pracovníkmi Správcu a zákazníkom,
 • záznamy o chovaní sa zákazníkov na internetových stránkach

V prípade formulára so žiadosťou o pracovné miesto spracovávame ešte všetky osobné údaje uvedené v zaslanom životopise a informácie  o vybranej pracovnej pozícii.

Účelom spracovania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy ďalej je to spracovanie podkladov k uzavretiu zmluvy, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, zasielanie ponúk a noviniek, ak o túto službu zákazník prejaví záujem, vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle paragrafu 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty..

Zákazník kontaktovaním našej spoločnosti čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas k evidencii jeho osobných údajov v internom systéme spoločnosti v rozsahu telefónne číslo, e-mail a adresa, a to z dôvodu splnenia účelu t. j. uzavretia zmluvy a hľadania vhodnej nehnuteľnosti, nájdenia nájomcu/kupca.

Prijali sme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov. Ako správca sa zaväzujeme, že budeme s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Účelom spracovania je aj poskytovanie služieb Správcu a ich zlepšovania. Konkrétne sem patrí:

 • Registrácia ponúk a dopytov spolupráce od zákazníkov.
 • Zasielanie ponúk a noviniek, ak o túto službu zákazník prejaví záujem
 • Marketingové ponuky:

Marketingové ponuky, ktoré sú zobrazované v obchodných oznámeniach, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o zákazníkovi v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté Vaším prehliadačom, údaje o kliknutiach, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nejde o plne automatizované spracovanie v zmysle platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

 • Komunikácia. Zhromažďovanie Osobných údajov využívame aj za účelom komunikácie so zákazníkmi, a to komunikácie telefonickej, e-mailovej, v aplikácii alebo inou formou.
 • Zlepšovanie služieb. Osobné údaje využívame k zlepšovaniu našich služieb a systémov, aby sme mohli robiť informované rozhodnutia na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania. Pri tomto spracovaní sú však Vaše Osobné údaje anonymizované.
 • Spracovávanie cookies zo Stránok, pokiaľ sú cookies vo webovom prehliadači povolené, čiže spracovanie záznamov chovania z cookies umiestnených na Stránkach, a to na účely zabezpečenia lepšej prevádzky Stránok a na účely internetovej reklamy. Viac informácií nájdete v samostatnom článku týchto Zásad spracovania a ochrany osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše údaje sú u nás  v bezpečí a sú uložené a zálohované hlavne v cloudových úložiskách  dodávateľov, ktorí spĺňajú podmienky Data Privacy Shield – bližšie informacie  TU . Uložené údaje sú zabezpečené šifrovaním a v rámci našej spoločnosti sú zavedené opatrenia pre ochranu osobných údajov. Spracovanie osobných údajov je uskutočnené Správcom, môžu ich však pre Správcu spracovávať aj iní certifikovaní spracovatelia. Údaje, ktoré Správca o klientovi zhromažďuje sú uložené  a spracovávané  len na území EU alebo na území štátov, ktoré sa zaviazali dodržiavať EU štandardy spracovania a zabezpečenia osobných údajov. Mimo  EU sú osobné údaje sú spracovávané alebo ukladané len u spracovateľov/príjemcov, ktorí sú certifikovaní podľa EU-U.S. Privacy Shield- ide o: Dropbox International Unlimited Company, USA (úložisko dát), Zásady práce s osobnými údajmi sú dostupné na https://www.dropbox.com/privacy2018 a Google Inc. USA. zozbierané cookies súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Zoznam príjemcov Osobných údajov.

Osobné údaje  je Správca  povinný poskytnúť tretím osobám ak má takú povinnosť za účelom splnenia zákonnej povinnosti, alebo na ochranu práv, majetku, záujmu či bezpečnosti Správcu, jeho Klientov, zamestnancov, externých maklérov.

Zabezpečenie osobných údajov.

Údaje môžu spracovávať menom Správcu len dôveryhodní pracovníci a externí spracovatelia/príjemcovia. Osobné údaje sa prenášajú v zakódovanej podobe. Na zabezpečenie je používaný kódovací systém SSL (secure socket layer). Stránky a ostatné systémy sú zabezpečené pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Osobných údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Osobným údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu. Pri odovzdávaní Osobných údajov spracovateľom vyžadujeme preukázanie súladu systémov spracovateľov s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Doba spracovania osobných údajov

Vaše Osobné údaje uchovávame len po dobu, ktorá je potrebná pre naplnenie účelu, na ktorý ich Správca prijal, aby vyhovel Vašim potrebám alebo aby si splnil svoje právne povinnosti. Vaše údaje  spracovávame a uchovávame len na základe Vášho súhlasu maximálne po dobu 5  rokov alebo do Vášho odvolania udeleného súhlasu. Správca po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade so zákonom o Ochrane osobných údajov. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Práva klientov na spracovanie ich osobných údajov.

V súvislosti so spracovaním Osobných údajov máte vždy právo:  žiadať od Správcu bezplatnú informáciu o spracovávaní vašich Osobných údajov,žiadať od Správcu vysvetlenie týkajúce sa  spracovávaných Osobných údajov,na prístup k svojim spracovávaným Osobným údajom a nechať si svoje Osobné údaje aktualizovať alebo  ich opraviť,požiadať o vymazanie Osobných údajov, ku spracovaniu ktorých nemá Správca súhlas ani ich nespracúva na základe iného právneho dôvodu,v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich s ochranou Osobných údajov sa obrátiť na dozorný úrad – Úrad pre ochranu osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomne čiže listom doručeným do sídla Správcu alebo na e-mailovú adresu info@realdeluxe.sk  Keď bude súhlas odvolaný, budú príslušné Osobné údaje vymazané alebo anonymizované. To sa ale netýka takých Osobných údajov, ktoré sú  potrebné na splnenie zákonných povinností či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii Osobných údajov dôjde aj v prípade, že Osobné údaje nebudú potrené pre stanovený účel  alebo ak bude spracovanie Osobných údajov neprípustné z iných dôvodov.

Webové stránky

Naše stránky boli vytvorené tak, aby spĺňali zákony Slovenskej republiky, kde sú aj umiestnené. Všetky návštevy Stránok a akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so stránkami sú podriadené slovenskému právnemu poriadku. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za reklamu alebo inú formu propagácie prevádzkovanú iným subjektom  na našich stránkach a nie sme zodpovední za obsah tejto reklamy. Nie sme zodpovední za cudzí obsah umiestnený na našich stránkach. Informácie  na stránkach sú  vždy aktuálne k dátumu uverejnenia. Môžu však obsahovať menšie vecné nepresnosti alebo typografické chyby. Nezaručujeme preto vecnú správnosť a úplnosť obsahu stránok. Všetky informácie na Stránkach majú len informatívny charakter. Z tohto dôvodu neposkytujeme žiadne garancie ohľadne obsahu našich stránok týkajúcich sa presnosti, úplnosti či obsahu akejkoľvek informácie a nezodpovedáme za žiadne chyby, ktoré  by sa mohli na našich stránkach  vyskytnúť. Negarantujeme, že tieto stránky budú neprerušované a bezchybné. Stránky a materiály  tu obsiahnuté využívate na svoje vlastné riziko.  Nie sme zodpovední voči inej strane  za priame, nepriame alebo následné majetkové alebo nemajetkové straty, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku využívania týchto Stránok alebo spoliehanie na ich obsah, vrátane zlyhaniu systému, oneskorenia alebo prerušenia prístupu, počítačových vírusov, porušenia bezpečnosti alebo neoprávneného využívania systému v dôsledku hackerského útoku a podobne. Texty, fotky, pôdorysy a videá k nehnuteľnostiam ponúkaným na týchto stránkach sú výhradne majetkom našej spoločnosti a  použivajú sa len na propagáciu, marketingové a inzertné účely pre realitnú kanceláriu Real Deluxe Living.

Cookies

Naše Stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka  bola pre vás relevantná, zaujímavá a užívateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré  môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne používané tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“) a sú na zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov sa Vás však nedá identifikovať. Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača.  Väčšina prehliadačov súbory cookies vo výstupnom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies sa dajú pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy.

Autorské práva

© Copyright Real Deluxe Living – Sirelux spol. s r.o., so sídlom Seberíniho 21, 821 03, Bratislava 2, IČO:  44 693 249, DIČ: 2022800131, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I., oddiel Sro, vložka č. 57724 (ďálej len „Sirelux“) ako správca a výhradný majiteľ realitnej kancelárie Real Deluxe Living, www.realdeluxe.sk   Všetky práva vyhradené.

Všetok materiál, ktorý je  publikovaný na webových stránkach www.realdeluxe.sk  (ďalej len „Stránky“) podlieha ochrane autorských práv podľa  Autorského zákona a je majetkom spoločnosti Sirelux spol. s r. o..  Nepovoľuje sa ich zmena a reprodukcia, kopírovanie či sťahovanie týchto stránok  alebo ich častí.

Účinnost

Tieto zásady  spracovania a ochrany osobných údajov nadobudli platnosť 25.5.2018.